Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 24 Окт. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26 Ноев. 2014

Идентификационен номер на електронната преписка: 04-01-09/2014

Процедура: ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА

Проект: „Развитие на системите на имотния регистър, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията, с оглед подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” и в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-31-5 от 17.04.2014 г. Приоритетна ос III - „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”; Под-приоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”;
Бюджетна линия  BG051PO002/13/3.1-09; Договор №А13-31-5 от 17.04.2014 г.

Документация
docx файл, 107,6 KB, качено на 29.10.2014

docx document

Решение за избор
pdf файл, 114,5 KB, качено на 27.02.2015

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 490,5 KB, качено на 27.02.2015

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 145,0 KB, качено на 27.02.2015

pdf document

Разяснения 1
pdf файл, 82,5 KB, качено на 31.03.2015

pdf document

Разяснения 2
pdf файл, 472,2 KB, качено на 16.04.2015

pdf document

Решение за промяна
pdf файл, 190,9 KB, качено на 25.11.2014

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document