Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 9 Ноев. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Ноев. 2018

Ускорена ограничена процедура по чл. чл. 161 от ЗОП по реда на Част четвърта „Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност“.

Към АОП: 00447-2018-0006

Към решение в АОП:

Към обявление за откриване в АОП:

Обявление за възложена поръчка в "Официален вестник" на Европейския съюз: 

Обявление за възложена поръчка в АОП:

Решение за откриване №РД-04-25/07.11.2018
pdf файл, 1,1 MB, качено на 09.11.2018

pdf document

Обявение
pdf файл, 2,3 MB, качено на 09.11.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 11,0 MB, качено на 09.11.2018

pdf document

1. Заявление
doc файл, 51,5 KB, качено на 09.11.2018

doc document

2. Декларация чл. 157, ал. 1 ЗОП
doc файл, 34,5 KB, качено на 09.11.2018

doc document

3. Декларация по чл. 157, ал. 2 ЗОП
doc файл, 37,5 KB, качено на 09.11.2018

doc document

4. Декларация чл. 101 ЗОП
doc файл, 32,0 KB, качено на 09.11.2018

doc document

5. Декларация чл. 59 ЗМИП
doc файл, 34,0 KB, качено на 09.11.2018

doc document

6. Декларация чл. 3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
docx файл, 17,8 KB, качено на 09.11.2018

docx document

7. Декларация чл. 66 ЗОП
doc файл, 38,0 KB, качено на 09.11.2018

doc document

9. Списък специалисти
docx файл, 16,5 KB, качено на 09.11.2018

docx document

10. Техническо предложение
docx файл, 20,5 KB, качено на 09.11.2018

docx document

11. Ценово предложение
docx файл, 26,8 KB, качено на 09.11.2018

docx document

12. Проект на договор
docx файл, 73,8 KB, качено на 09.11.2018

docx document

13. Техническа спецификация
docx файл, 46,5 KB, качено на 09.11.2018

docx document

Съобщение за отваряне на заявления
pdf файл, 338,7 KB, качено на 27.11.2018

pdf document

Протокол 1 - предварителен подбор
pdf файл, 494,4 KB, качено на 28.11.2018

pdf document

Решение №РД-04-31 от 30.11.2018 г. за изменение
pdf файл, 205,0 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Покана - Индекс България ООД
pdf файл, 309,9 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Покана - Лирекс БГ ООД
pdf файл, 301,7 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Покана - СИЕНСИС АД
pdf файл, 304,5 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Покана - Телелинк Бизнес сървисис ЕАД
pdf файл, 312,1 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Протокол 2 от 11.12.2018
pdf файл, 324,5 KB, качено на 11.12.2018

pdf document

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
pdf файл, 197,7 KB, качено на 11.12.2018

pdf document

Протокол 3 от 14.12.2018
docx файл, 32,7 KB, качено на 14.12.2018

docx document

Доклад, утвърден на 14.12.2018 г.
pdf файл, 903,5 KB, качено на 14.12.2018

pdf document

Решение №РД-04-37 от 14.12.2018 г.
pdf файл, 394,4 KB, качено на 14.12.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 363,4 KB, качено на 21.12.2018

pdf document