Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Окт. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1 Дек. 2017

Решение - към РОП

Обявление - към РОП

Обявление - към ОВЕС

Обявление за възложена поръчка - към ОВЕС; към РОП

Обявление за приключване на договор - към РОП

„Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“

По проект с № BG05SFOP001-1.002-0004 и наименование „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, договор за предоставяне на БФП № 93-00-30/13.04.2017 г. 

По проект с № BG05SFOP001-1.002-0003 и наименование „Надграждане на Търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на Юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с Имотния регистър, Единна входна точка за подаване на годишни финансови отчети, Регистъра на професионално-квалифицираните лица, Регистъра за гражданска регистрация, Регистъра на българските документи за самоличност и Регистъра на пълномощните“, договор АВ №93-00-29/13.04.2017 г. 

по Процедура BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ по ОПДУ.

Решение за откриване №РД-04-10/25.10.2017 г.
pdf файл, 912,0 KB, качено на 27.10.2017

pdf document

Обявление за откриване
pdf файл, 2,5 MB, качено на 27.10.2017

pdf document

Документация
doc файл, 277,0 KB, качено на 27.10.2017

doc document

Технически спецификации
docx файл, 1,1 MB, качено на 27.10.2017

docx document

Проект на договор
docx файл, 108,6 KB, качено на 27.10.2017

docx document

Методика
pdf файл, 909,8 KB, качено на 27.10.2017

pdf document

Заявление - образец 1
doc файл, 86,0 KB, качено на 27.10.2017

doc document

Декларация чл. 157, ал. 1 ЗОП - образец 2
doc файл, 67,5 KB, качено на 27.10.2017

doc document

Декларация чл. 157, ал.2 - образец 3
doc файл, 71,0 KB, качено на 27.10.2017

doc document

Списък услуги - образец 4
docx файл, 53,8 KB, качено на 27.10.2017

docx document

Декларация чл. 101, ал. 11 ЗОП - образец 5
doc файл, 67,0 KB, качено на 27.10.2017

doc document

Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - образец 6
doc файл, 68,0 KB, качено на 27.10.2017

doc document

Декларация чл. 66, ал. 1 ЗОП - образец 7
doc файл, 73,5 KB, качено на 27.10.2017

doc document

Декларация клаузи договор - образец 9
docx файл, 52,0 KB, качено на 27.10.2017

docx document

Декларация валидност оферта - образе 10
docx файл, 51,9 KB, качено на 27.10.2017

docx document

Техническо предложение - образец 11
docx файл, 53,5 KB, качено на 27.10.2017

docx document

Ценово предложение - образец 12
docx файл, 57,2 KB, качено на 27.10.2017

docx document

Списък на техническите лица - образец 13
docx файл, 53,0 KB, качено на 27.10.2017

docx document

Разяснения
pdf файл, 299,3 KB, качено на 21.11.2017

pdf document

Съобщение за отваряне на заявленията
pdf файл, 374,4 KB, качено на 08.12.2017

pdf document

Протокол №1 за предварителен подбор
pdf файл, 435,8 KB, качено на 12.12.2017

pdf document

Покана до "Лирекс БГ" ООД за подаване на оферта
pdf файл, 367,4 KB, качено на 28.12.2017

pdf document

Покана до "Сиенсис" АД за подаване на оферта
pdf файл, 361,5 KB, качено на 28.12.2017

pdf document

Протокол №2
pdf файл, 1,1 MB, качено на 05.02.2018

pdf document

Протокол №3 от 08.02.2018 г.
pdf файл, 447,1 KB, качено на 09.02.2018

pdf document

Доклад от 09.02.2018 г.
pdf файл, 451,6 KB, качено на 09.02.2018

pdf document

Договор №93-00-24/01.03.2018 г. със "Сиенсис" АД
pdf файл, 2,6 MB, качено на 19.03.2018

pdf document

Схема към договор №93-00-24/18
pdf файл, 467,4 KB, качено на 19.03.2018

pdf document

Анекс от 20.11.2018 г.
pdf файл, 496,2 KB, качено на 29.11.2018

pdf document

Анекс №2 от 01.10.2019 г.
pdf файл, 588,0 KB, качено на 01.10.2019

pdf document

Обявление за изменение от 01.10.2019 г.
pdf файл, 1,3 MB, качено на 01.10.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 843,9 KB, качено на 19.05.2020

pdf document