Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Ноев. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Ноев. 2012

На 30.11.2012 г. (петък) от 14.00 часа в сградата на Агенция по вписванията с адрес ул. „Елисавета Багряна” № 20, етаж 3, заседателна зала, ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията”, обявена с Решение № РД-04-22/15.10.2012г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията.