Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Ноев. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Ноев. 2013

Агенция по вписванията съобщава, че на 28.11.2013 г. от 15:30 часа ще бъде проведено открито заседание за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за нуждите на Агенция по вписванията”.