Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Ноев. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Ноев. 2012

На 28.11.2012 г. (сряда) от 16.00 часа в сградата на Агенция по вписванията с адрес ул. „Елисавета Багряна” № 20, етаж 3, заседателна зала, ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на АВ” при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника, UPS”; Обособена позиция 2: „Сървъри, масиви за съхраняване на данни и друга информационна инфраструктура” и Обособена позиция 3: „Активно и пасивно мрежово оборудване”, открита с Решение № РД-04-16/11.09.2012 г. на възложителя и обявление за обществена поръчка № 499134/12.09.2012 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки