Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 26 Ноев. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26 Ноев. 2013

Агенция по вписванията обявява, че на 27.11.2013 г. от 15:00 часа ще проведе публично заседание за отваряне на оферти на допуснатите участници по ограничена процедура с предмет „Усъвършенстване и надграждане на информационната система на Търговски регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство” в изпълнение на Договор № А11-31-19/17.02.2012г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.