Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 25 Ноев. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25 Ноев. 2013

Агенция по вписванията обявява, че на 27.11.2013 г. от 14:00 часа ще бъдат отворени ценови предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет „Доставка на активно мрежово оборудване”, открита с Решение № РД-04-30/23.10.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 566229/23.10.2013 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки.