Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 5 Дек. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5 Дек. 2012

На 10.12.2012 г. (понеделник) от 15:30 часа в сградата на Агенция по вписванията с адрес“ гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Централно управление на администрацията, етаж 3, Заседателна зала, ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-01-554/15.11.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на публично представяне на програма за он-лайн обучение и заключителна конференция“ по проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията“ във връзка с проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията“, финансиран по договор № КБ-08-24-6/15.07.2009 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, открита с Решение № РД-04-23/16.10.2012 г. на възложителя, за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.