Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Ноев. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6 Дек. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-42/2016

Процедура: публично състезание

Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенциа по вписванията, включени в списъка по чл. 12, ал. 1,
т. 1 от ЗОП;
Обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 2

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 2

О_6 ДЕКЛАРАЦИЯ валидност на Офертата.docx
docx файл, 14,6 KB, качено на 15.11.2016

docx document

О_7 ДЕКЛАРАЦИЯ -по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.docx
docx файл, 20,4 KB, качено на 15.11.2016

docx document

О_8 Ценово предложение.doc
doc файл, 32,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_8.1. към ценово предложение.doc
doc файл, 32,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_8.2 към ценово предложение.doc
doc файл, 113,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_9 Проект на договор.docx
docx файл, 48,1 KB, качено на 15.11.2016

docx document

Техническа спецификация-1.docx
docx файл, 82,0 KB, качено на 18.11.2016

docx document

Документация -Канцеларски материали
doc файл, 251,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_1 ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.doc
doc файл, 28,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_2 ЕЕДОП.doc
doc файл, 194,5 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_3 ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ.doc
doc файл, 30,5 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_4.1 ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО.doc
doc файл, 30,5 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_4.2 ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО.doc
doc файл, 85,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

О_5 ДЕКЛАРАЦИЯ за примане на договора.docx
docx файл, 14,0 KB, качено на 15.11.2016

docx document

Обявление
външна връзка

 document

ПРОТОКОЛ-1
docx файл, 36,8 KB, качено на 27.12.2016

docx document

ПРОТОКОЛ-2
docx файл, 33,0 KB, качено на 23.01.2017

docx document

Писмо-отваряне цени
docx файл, 28,2 KB, качено на 23.01.2017

docx document

Протокол 3
docx файл, 30,6 KB, качено на 09.02.2017

docx document

Доклад
docx файл, 34,3 KB, качено на 13.02.2017

docx document

Решение №РД-04-2/20.02.2017 г. за избор на изпълнител
pdf файл, 868,6 KB, качено на 20.02.2017

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 1
pdf файл, 713,4 KB, качено на 04.05.2018

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 2
pdf файл, 668,2 KB, качено на 04.05.2018

pdf document