Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 13 Април 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП във връзка с открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика.” на министъра на финансите и Централен орган за покупки (ЦОП), въз основа на сключеното рамково споразумение по обособена позиция 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“ №СПОР-48/30.12.2016 г. със срок на действие от сключването му до 31.01.2019 г. и изпълнители „Лукойл България“ ЕООД и „ПЕТРОЛ“ АД.

Видове горива и техните прогнозни количества:

1. Бензин А95 Н                        – 10 400 литра

2. Дизелово гориво                   – 10 000 литра

Възлагането се провежда чрез малка състезателна процедура в СЕВОП.

Проект на договор
doc файл, 125,5 KB, качено на 13.04.2017

doc document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,7 KB, качено на 13.04.2017

docx document

Решение №РД-03-1/17.05.2017 г. за избор на изпълнител
pdf файл, 321,4 KB, качено на 22.05.2017

pdf document

Договор №93-00-72/07.06.2017 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 6,2 MB, качено на 07.06.2017

pdf document