Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 17 Юни 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Директно възлагане на поръчка: „Текущ ремонт на архивни помещения в Служба по вписванията – Оряхово“, находящи се на втори етаж, ул. Коста Лулчев“ № 1-3, гр. Оряхово с прогнозна стойност до 9 870 /девет хиляди осемстотин и седемдесет/ лева без включен ДДС.

Срок: до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

Покана
docx файл, 17,5 KB, качено на 17.06.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 333,5 KB, качено на 17.06.2020

pdf document

Количествена сметка
xlsx файл, 11,8 KB, качено на 17.06.2020

xlsx document