Върни се горе

 • „Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионални дирекции София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца“

  • Дата на създаване на преписката: 13.12.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 03.01.2017 17:00

  Обособена позиция 1          Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – София

  Обособена позиция 2          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Пловдив

  Обособена позиция 3          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Варна

  Обособена позиция 4          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Бургас

  Обособена позиция 5          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Велико Търново

  Обособена позиция 6          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Враца

 • Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle (Оракъл) за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 12.12.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 12.12.2016 17:00

   

  00447-2016-0008Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition; • Oracle Real Applciation Clusters; • Oracle Partitioning; • Oracle Diagnostics Pack; • Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.

   

 • Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 25.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 13.12.2016 17:00

  Обособена позиция 1: „Допълнителна функционалност и удължаване на гаранционната поддръжка на съществуващи дискови масиви, ъпгрейд на съществуваща сървърна инфраструктура“ и

  Обособена позиция 2: „Доставка на нови флаш-базирани дискови масиви и изграждане на нова система за генериране на резервни копия и възстановяване на информацията“

 • Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 15.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 06.12.2016 17:00

  Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенциа по вписванията, включени в списъка по чл. 12, ал. 1,
  т. 1 от ЗОП;
  Обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 2

  Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1

  Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1

  Обявление за приключване на договор - обособена позиция 2

 • Доставка на мрежово и комуникационно оборудване

  • Дата на създаване на преписката: 15.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 06.12.2016 17:00

  Доставка на следното мрежово оборудване: 2 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис”; 12 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис” и 12 бр. „Комутатор за регионален офис“.

  Доставяната техника е предназначена за подмяна на съществуващи маршрутизатори и комутатори в част от регионалните офиси на агенцията. Оборудването в тези офиси не поддържа необходимата VPN производителност и функции за осигуряване на нормалната работа на потребителите с информационните системи на агенцията.

  Съществуващото оборудване вече не се произвежда и за него не се предлага хардуерна и софтуерна поддръжка от производителите.

  Към доставката се включват всички необходими дейности като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката на мястото за изпълнение на поръчката.

  Доставената техника трябва да бъде инсталирана, конфигурирана и въведена в експлоатация по заявка на Възложителя за посочени от него регионални офиси.

  Доставената техника трябва да бъде с осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация и за ...

 • Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури

  • Дата на създаване на преписката: 14.10.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 03.11.2016 17:00

  Обявление за възложена поръчка

  Обявления за приключени договори - към РОП

 • Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 13.10.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 03.11.2016 17:00

  Осигуряване на извънгаранционно обслужване на компютърно и комуникационно оборудване на Агенция по вписванията.
  Цялостно абонаментно поддържане техника, собственост на възложителя, с модели и местонахождение, посочени в техническите спецификации.
  Абонаментна поддръжка и на новозакупена техника, попадаща в предмета на обществената поръчка, но извън полето на гаранционното й обслужване. За нея договорът влиза в сила от деня, следващ извършването на монтажа и пускането й в експлоатация и изтича с изтичането на срока на договора.

  Към РОП

 • Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури

  • Дата на създаване на преписката: 18.08.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 09.09.2016 17:00
  Предоставяне на услуги по хигиенизиране на работни и сервизни помещения в сгради, ползвани от Агенция по вписванията в 16 града, разпределени съответно в обособени позии.
 • Информация за възстановените гаранции през 2016

  • Дата на създаване на преписката: 10.02.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.02.2016 08:03
 • Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 06.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 08.02.2016 17:00

  "Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията“ при следните обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Поддръжка на информационна система на Търговския регистър“

  Обособена позиция 2: „Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър, подсистема Имотен регистър и приложението за отдалечен достъп – One Stop Shop (частта на Агенция по вписванията)“

  Обособена позиция 3: „Поддръжка на информационната система на Регистър на имуществените отношения на съпрузите“

  Обособена позиция 4: „Поддръжка на информационната система на регистър БУЛСТАТ“

  Обособена позиция 5: „Поддръжка на информационната система на специален регистър БУЛСТАТ и кореспонденция към регистратура за класифицирана информация“