Върни се горе

 • Анализ и изготвяне на техническа спецификация за цифровизация на документи, съхранявани в архивите на службите по вписвания към Агенция по вписванията - обява

  • Дата на създаване на преписката: 14.06.2018

  Кратко описание: Инвентаризация и анализ на наличните документни масиви на хартиен и електронен носител в архивните фондове на Агенция по вписванията.

  Архивите, които трябва да се инвентаризират и анализират, са разпределени във всички служби по вписвания на Агенция по вписванията, разпределени в сто и тринадесет населени места в Република България. 

  Срокът за изпълнението на договора е 6 (шест) месеца. 

  Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС. 

  Начин на възлагане: събиране на оферти с обява по чл. 186 и сл. от ЗОП.

  Удължен срвок за получаване на оферти на осн. чл. 188, ал. 2 от ЗОП: до 29.06.2018 г., 17:00 ч.

   

 • По РС №СПОР-30-21.12.2017 г. „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”

  • Дата на създаване на преписката: 18.05.2018

  Вътрешен конкурентен избор основание чл.82, ал.4 от ЗОП между изпълнителите по Рамково споразумение №СПОР-30-21.12.2017 г. на Министерство на финансите

  Вид и прогнозни количества:

   

  - Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)           30 000 бр.

  -  Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)          2 400 бр.

  Прогнозна стойност: 120 000 лв. без ДДС

  Прекратена

  Обявленеи за възложена поръчка - прекратена 

 • (2018 - 2019 г.)Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 25.04.2018

  Обособена позиция 1:         „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и комуникационно оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и копирни машини“:

                             Дейност 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране”

  Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ.

                       Дейност 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване

  Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ.

                             Дейност 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“

  Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ.

              Обособена позиция 2:          „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини”

  Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.

  се възлага на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП отделно чрез директно възлагане.

  СРV код: 50300000

  Решение: към АОП (844214)

  Обявление: към АОП (844151)

  Решение ...

 • 2018 г. - Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 24.04.2018

  Вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение №СПОР-48/30.12.2016 г. с възложител министъра на финансите. Провежда се електронно в Системата за електронно възлагане на поръчки (СЕВОП). 

  Видове горива и техните прогнозни количества:

  1. Бензин А95 Н             – 10 400 литра

  2. Дизелово гориво       – 10 000 литра

 • Събиране на оферти за директно възлагане с предмет: „Осигуряване на съответствие на Система за управление на сигурността и защитата на личните данни на Агенция по вписванията с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ....“

  • Дата на създаване на преписката: 05.04.2018

  Агенция по вписванията събира оферти за директно възлагане с предмет: „Осигуряване на съответствие на Система за управление на сигурността и защитата на личните данни на Агенция по вписванията с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО“.

  Техническа спецификация и изисквания към участниците - в приложения документ.

 • Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 19.03.2018

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда"

  Обявление за приключване на договор: към РОП; обявление за поправка: към РОП

 • Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 21.12.2017

  Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа. Преместване на съществуващи VPN точки, откриване на нови, закриване.

  Решение в РОП

  Обявление в РОП

  Обявление в ОВЕС

  Съобщение за спиране - 31.01.2018 г.

  Обявление за възложена поръчка - отменена - 20.04.2018 г. - към РОП

 • Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle (Оракъл) за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 11.12.2017
  • Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията съгласно дадените от Възложителя технически спецификации;
  • Поддръжката трябва да покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката;
  • Техническата поддръжка да е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от една година и достъпна по Интернет и телефон.

  Решение в РОП

  Обявление за възложена поръчка - АОП

 • Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 04.12.2017

  Процедура по чл.82 от ЗОП - вътрешен конкурентен избор, въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-26/04.10.2017 г. с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт“.

  Предметът на поръчката включва приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на куриерски  пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията, посочени в Списък с адресите и периодичността за приемане и предаване на пратките - Приложение№3 към документацията за участие.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за приключване на договор: към РОП

 • Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 04.12.2017

  Вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение №СПОР-25/04.10.2017 г. по обособена позиция 1 от поръчка на ЦОП „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”.

  Предметът на поръчката включва приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на пощенски  пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията, посочени в Приложение№3 към документацията за участие.

  Обявление за възложена поръчка - към РОП

  Обявление за изменение: към РОП; към ОВЕС