Върни се горе

 • Изработка и доставка на униформено облекло

  • Дата на създаване на преписката: 21.11.2013
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 21.11.2013 08:03
 • Осигуряване на услуги по хигиенизиране на офиси на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 13.11.2013
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 13.11.2013 08:03
 • На 11.12.2012 г. ще бъдат отворени ценови оферти на участници в открита процедура

  • Дата на създаване на преписката: 10.12.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.12.2012 08:03

  На 11.12.2012 г. в 15.00 ч., в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини, друга периферна техника и компютърна конфигурация, изпълняваща изискванията на TEMPEST стандарта SDIP-27 Level A”.

 • Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 10.12.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.12.2012 08:03
 • Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 10.12.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.12.2012 08:03
 • На 10.12.2012 г. ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-01-554/15.11.2012 г.

  • Дата на създаване на преписката: 05.12.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 05.12.2012 08:03

  На 10.12.2012 г. (понеделник) от 15:30 часа в сградата на Агенция по вписванията с адрес“ гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Централно управление на администрацията, етаж 3, Заседателна зала, ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-01-554/15.11.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на публично представяне на програма за он-лайн обучение и заключителна конференция“ по проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията“ във връзка с проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията“, финансиран по договор № КБ-08-24-6/15.07.2009 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, открита с Решение ...

 • Доставка на корици и подвързване на 1 600 бр. томове в Служба по вписванията – гр. София

  • Дата на създаване на преписката: 03.12.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 03.12.2012 08:03
 • На 30.11.2012 г. ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията”

  • Дата на създаване на преписката: 29.11.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 29.11.2012 08:03

  На 30.11.2012 г. (петък) от 14.00 часа в сградата на Агенция по вписванията с адрес ул. „Елисавета Багряна” № 20, етаж 3, заседателна зала, ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията”, обявена с Решение № РД-04-22/15.10.2012г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

 • На 28.11.2012 г. ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на АВ”

  • Дата на създаване на преписката: 27.11.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 27.11.2012 08:03

  На 28.11.2012 г. (сряда) от 16.00 часа в сградата на Агенция по вписванията с адрес ул. „Елисавета Багряна” № 20, етаж 3, заседателна зала, ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на АВ” при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника, UPS”; Обособена позиция 2: „Сървъри, масиви за съхраняване на данни и друга информационна инфраструктура” и Обособена позиция 3: „Активно и пасивно мрежово оборудване”, открита с Решение № РД-04-16/11.09.2012 г. на възложителя и обявление за обществена поръчка № 499134/12.09.2012 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки

 • Извършване на преводи на запитвания на потребители на информационния сайт на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 23.11.2012
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 23.11.2012 08:03
  Извършване на преводи от български на английски език и обратно и от български език на руски език и обратно на запитвания на потребители на информационния сайт на Агенция по вписванията за подпомагане на българските и чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвиджими имоти на територията на страната