Върни се горе

 • ОП 2 до м. Ноември 2018 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 28.06.2018

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по Рамково споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г., обособена позиция 2 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ на открита процедура с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” на Централния орган за покупки.

  Видове консумативи и прогнозно количество: Съгласно „Списък на консумативите и брой“ - Таблица 1 на възложителя

  Възложителят може да поръча, в зависимост от конкретните си нужди, по-големи или по-малки от прогнозните количества от определени артикули. Възложителят може да поръча до 30 % над посочените прогнозни количества от който и да е от артикулите, съобразно конкретните нужди, без да се надхвърля общата цена на договора.

   Срок и място за изпълнение на поръчката/доставките:

  Срок на изпълнение на обществената поръчка: до достигане на максималната стойност, но не по-късно от срока на Раковото споразумение - 16.11.2018 г ...

 • ОП 1 До м. Ноември 2018 "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Агенция по вписванията"

  • Дата на създаване на преписката: 28.06.2018

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по Рамково споразумение №СПОР-9/30.05.2017 г., сключено по обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“ на поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” на Централния орган за покупки.

  Видове консумативи и прогнозно количество: Съгласно „Списък на консумативите и брой“ - Таблица 1 на възложителя

  Възложителят може да поръча, в зависимост от конкретните си нужди, по-големи или по-малки от прогнозните количества от определени артикули. Възложителят може да поръча до 30 % над посочените прогнозни количества от който и да е от артикулите, съобразно конкретните нужди, без да се надхвърля общата цена на договора.

  Срок на изпълнение на обществената поръчка: до достигане на максималната стойност, но не по-късно от срока на Раковото споразумение - 30.11.2018 г.

  Срок ...

 • (2018 год.) Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 18.06.2018
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 29.06.2018 23:59

  Вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП по Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали“ от Рамково споразумение №СПОР-4/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за ораните на изпълнителната власт и техните администрации“

  Съобщение за отваряне на ценовите оферти: 

  Обявление за възложена поръчка:

  Обявление за приключване на договор:

 • Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 18.06.2018

  Вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП по Обособена позиция 1 „Доставка на на бланки и пощенски пликове“ от Рамково споразумение №СПОР-5/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за ораните на изпълнителната власт и техните администрации“

  Преписка на Централния орган за покупки №00210-2017-0015: към РОП

  Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за приключване на договор: към РОП

   

 • Анализ и изготвяне на техническа спецификация за цифровизация на документи, съхранявани в архивите на службите по вписвания към Агенция по вписванията - обява

  • Дата на създаване на преписката: 14.06.2018

  Кратко описание: Инвентаризация и анализ на наличните документни масиви на хартиен и електронен носител в архивните фондове на Агенция по вписванията.

  Архивите, които трябва да се инвентаризират и анализират, са разпределени във всички служби по вписвания на Агенция по вписванията, разпределени в сто и тринадесет населени места в Република България. 

  Срокът за изпълнението на договора е 6 (шест) месеца. 

  Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС. 

  Начин на възлагане: събиране на оферти с обява по чл. 186 и сл. от ЗОП.

  Удължен срвок за получаване на оферти на осн. чл. 188, ал. 2 от ЗОП: до 29.06.2018 г., 17:00 ч.

   

 • По РС №СПОР-30-21.12.2017 г. „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”

  • Дата на създаване на преписката: 18.05.2018

  Вътрешен конкурентен избор основание чл.82, ал.4 от ЗОП между изпълнителите по Рамково споразумение №СПОР-30-21.12.2017 г. на Министерство на финансите

  Вид и прогнозни количества:

   

  - Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)           30 000 бр.

  -  Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)          2 400 бр.

  Прогнозна стойност: 120 000 лв. без ДДС

  Прекратена

  Обявленеи за възложена поръчка - прекратена 

 • (2018 - 2019 г.)Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 25.04.2018

  Обособена позиция 1:         „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и комуникационно оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и копирни машини“:

                             Дейност 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране”

  Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ.

                       Дейност 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване

  Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ.

                             Дейност 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“

  Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ.

              Обособена позиция 2:          „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини”

  Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.

  се възлага на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП отделно чрез директно възлагане.

  СРV код: 50300000

  Решение: към АОП (844214)

  Обявление: към АОП (844151)

  Решение ...

 • 2018 г. - Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 24.04.2018

  Вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение №СПОР-48/30.12.2016 г. с възложител министъра на финансите. Провежда се електронно в Системата за електронно възлагане на поръчки (СЕВОП). 

  Видове горива и техните прогнозни количества:

  1. Бензин А95 Н             – 10 400 литра

  2. Дизелово гориво       – 10 000 литра

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: към АОП

 • Събиране на оферти за директно възлагане с предмет: „Осигуряване на съответствие на Система за управление на сигурността и защитата на личните данни на Агенция по вписванията с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ....“

  • Дата на създаване на преписката: 05.04.2018

  Агенция по вписванията събира оферти за директно възлагане с предмет: „Осигуряване на съответствие на Система за управление на сигурността и защитата на личните данни на Агенция по вписванията с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО“.

  Техническа спецификация и изисквания към участниците - в приложения документ.

 • Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 19.03.2018

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда"

  Обявление за приключване на договор: към РОП; обявление за поправка: към РОП