Върни се горе

 • Доставка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензи за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 06.11.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 18.11.2019 17:30

  Договаряне без публикуване на обявление - чл. 164, ал. 1, т. 4 от ЗОП (отбрана и сигурност)

  Съобщение за участие на външно лице при подготовката на процедурата: към съобщението

  Прогнозна стойност: 3 030 000,00 лв. без ДДС

  1.  Обособена позиция №1 „Мрежови устройства за балансиране на мрежовия трафик“ с максимална прогнозна стойност 450 000 лв. без ДДС
  2. Обособена позиция №2  „Мрежово и сървърно оборудване“ с максимална прогнозна стойност 1 170 000 лв. без ДДС
  3. Обособена позиция №3 „Модули за надграждане на дисков масив за съхранение на данни и система за изграждане на виртуализация на дисковите масиви“ с максимална прогнозна стойност  1 310 000 лв. без ДДС
  4. Обособена позиция №4 „Софтуерни лицензи за надграждане на съществуващите решения за сървърна виртуализация и за създаване на резервни копия за архивиране“ с максимална прогнозна стойност 100 000 лв. без ДДС 

  00447-2019-0015: към РОП

  Решение: към РОП 

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за приключване ...

 • Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия и Служба по вписванията - Чепеларе

  • Дата на създаване на преписката: 04.11.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 27.11.2019 17:30

  Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия и Служба по вписванията - Чепеларе 

  Публично състезание

  Обособена позиция 1: Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия 

  Обособена позиция 2: Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията - Чепеларе

  00447-2019-0014: към РОП

  Решение: към РОП

  Обявление: към РОП

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за изменение: ОП 1 и ОП2 в РОП

  Обявление за приключване на договор: ОП 1 и ОП 2 в РОП

 • Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията (ниско напрежение)

  • Дата на създаване на преписката: 18.10.2019

  Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията - открита проедура

  00447-2019-0013: към РОП

  Решение за откриване №РД-04-38/15.10.2019 г.: към РОП

  Обявление: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

  Обявление за изменение на договор: към РОП, към ОВЕС

 • Строително-монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на Агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе

  • Дата на създаване на преписката: 03.10.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 28.10.2019 17:30

  Строително-монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на Агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе, с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1“; Обособена позиция 2: „Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе“ - публично състезание; 

  Към РОП: 00447-2019-0012

  Решение №РД-04-36/02.10.2019 г.: към РОП

  Обявление: към РОП

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за приключване на договор по ОП 2: към РОП

  Обявление за приключване на договор по ОП 1: към РОП

 • Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването (ОПДУ) Прекратена

  • Дата на създаване на преписката: 13.09.2019

  Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване

  Проект BG05SFOP001-2.006-0003-C01/03.08.2018 г. с наименование: "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуоникационни програмни продукти"; процедура BG05SFOP001-2.006 "Специализирани обучения за централната администрация" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

  Ид. № в АОП: 00447-2019-0011

  Към Решение в АОП

  Обявление за възложена поръчка: прекратена: към РОП

 • Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването (ОПДУ) - прекратена

  • Дата на създаване на преписката: 12.09.2019

  Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване

  Проект BG05SFOP001-2.006-0003-C01/03.08.2018 г. с наименование: "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуоникационни програмни продукти"; процедура BG05SFOP001-2.006 "Специализирани обучения за централната администрация" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Ид. № в АОП: 00447-2019-0010

  Към Решение в АОП

  Към обявление в АОП за прекратена поръчка 

   

 • Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 20.08.2019

  Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията

  Прогнозна стойност: 380 000,00 лв. без ДДС

   Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации - доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и монитори; Прогнозна стойност: 250 000,00 лв. без ДДС

  Обособена позиция 2 – Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини. Прогнозна стойност: 130 000,00 лв.

  Към РОП: 00447-2019-0009

  Решение за откриване: към РОП

  Обявление за откриване: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Поправка на обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за приключване на договор към РОП: ОП 1; ОП 2

 • (2019 г.) Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 31.07.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 28.08.2019 12:18

  Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година - публично състезание

  1. Обособена позиция 1 – Абонаментно обслужване и сервиз на комуникационно оборудване, работни станции и периферия за срок от 1 година;

  2. Обособена позиция 2 – Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини.

  Прогнозна стойност  179 500 (сто седемдесет и девет хиляди и петстотин лева)  лева без ДДС.

  1 Прогнозна стойност за обособена позиция 1 – 167 500 (сто шестдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС;

  2 Прогнозна стойност за обособена позиция 2 – 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС;

  Ид. №00447-2019-0008: към РОП

  Решение: към РОП

  Обявление: към РОП

  Решение за одобряване на обявление за изменение: срок за подаване на оферти: 05.09.2019 г., 17:30 ч.; отваряне: 10.09.2019 г., 14:00 ч. към РОП

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за приключване на договор по ОП ...

 • (2) „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”, №1507 в СЕВОП

  • Дата на създаване на преписката: 18.07.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 26.07.2019 23:59

  „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”, №1507 в СЕВОП

  вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

  По Обособена позиция 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове“ от Рамково споразумение №СПОР-5/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

  15 000 лв. без ДДС

  Отваряне на ценовите предложения: 08.08.2019 г., 12:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Обявение за приключен договор: към РОП

 • (2) Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията, №1506 в СЕВОП

  • Дата на създаване на преписката: 18.07.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 26.07.2019 23:59

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, №1506 в СЕВОП

  вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

  По Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали“ от Рамково споразумение №СПОР-4/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

  65 000,00 лв. без ДДС

  Отваряне на ценовите предложения: 08.08.2019 г., 12:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

  Обявление за приключване на договор: към РОП