Върни се горе

 • Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията (2020)

  • Дата на създаване на преписката: 22.04.2020
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 08.05.2020 23:59

  Доставка на нерециклирана копирна хартия - А4 и А3
  Прогнозно количество:

  1. Копирна хартия А4 – 21 024 броя;
  2. Копирна хартия А3 – 839 броя;
  3. Въз основа на рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г., вътрешен конкурентен избор чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)

  Прогнозна стойност: 100 000 лв. без ДДС

  Отваряне на ценовите оферти: 15.05.2020 г., 14:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

  Обявление за поправка: към РОП, към ОВЕС

  Обявление за приключване на договор: към РОП

 • 2020 г. - Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 05.03.2020

  Покана за участие в процедура по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“

  въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-26/04.10.2017 г.  на ЦОП. Поръчка №1926 в СЕВОП

  Отваряне на ценовите оферти: 23.03.2020 г., 10:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за изменение на договор: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за приклюване на договор: към РОП

 • Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 20.12.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 08.01.2020 23:59

  Доставка и монтаж на метални архивни шкафове - 350 бр., с 3 рафта, за нуждите на регионалните дирекции и Централно управление на Агенция по вписванията;
  Доставка на посетителски столове - 30 бр.

  Прогнозна стойност: 66 000,00 лв.

  Отваряне на ценовите оферти: 16.01.2020 г., 10:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Поправка на обявление за възлагане: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за приключване на договор: към РОП

 • Поддръжка на лицензи от продуктовата гама на IBM

  • Дата на създаване на преписката: 19.12.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 09.01.2020 17:30

  Публично състезание

  Прогнозна стойност - 139 500 лв. без ДДС.

  Обособена позиция 1: „Поддръжка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност – IBM QRadar SIEM“;

  Прогнозна стойност: 79 500,00 лв.

  Обособена позиция 2: „Поддръжка на лицензи за система за защита, наблюдение и управление на бази от данни – IBM Security Guardium“

  Прогнозна стойност: 60 000,00 лв.

  00447-2019-0019: към РОП

  Решение за откриване: към РОП

  Обявление за откриване: към РОП

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за прюклачване на договор - към РОП: ОП 1, ОП 2

 • (2019) Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 13.12.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 20.12.2019 23:59

  Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията, №1721 в СЕВОП

  вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

  по рамково споразумение №СПОР-23/13.11.2019 г. на Централния орган за покупки

  прогнозна стойност: 38 000,00 лв. без ДДС

  Видове горива и техните прогнозни количества:
  1. Бензин А95 Н                        – 10 000 литра
  2. Дизелово гориво                   – 10 000 литра

  Обявление за възложена поръчка: към ОВЕС; към РОП

  Обявление за изменение: към РОП; към ОВЕС

 • Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 02.12.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.01.2020 17:30

  Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и комуникационна свързаност на отделните служби на Агенция по вписванията. Осигуряване на доставчик/оператор на фиксирана телефонна услуга за службите по вписвания и службите по регистация в страната за срок от 2 години

  Публично състезание

  към РОП: 00447-2019-0018

  Решение за откриване: към РОП

  Обявление: към РОП

  Отваряне на ценовите предложения: 30.01.2020 г., 14:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

 • 2019 г. - Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle (Оракъл)

  • Дата на създаване на преписката: 29.11.2019

  Договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, б. в) от ЗОП.

  Решение за откриване и определяне на изпълнител: към РОП

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за приключване на договор: към РОП

 • Доставка и монтаж на нова абонатна станция в офиса на Агенция по вписванията гр.Враца и ремонт на стълбище към сутерен

  • Дата на създаване на преписката: 21.11.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 16.12.2019 17:30

  Публично състезание; прогнозна стойност: 16 000,00 лв. без ДДС

  00447-2019-0016: към РОП

  Решение за откриване: към РОП

  Обявление: към РОП

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за приключване на договор: към РОП

 • Доставка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензи за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 06.11.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 18.11.2019 17:30

  Договаряне без публикуване на обявление - чл. 164, ал. 1, т. 4 от ЗОП (отбрана и сигурност)

  Съобщение за участие на външно лице при подготовката на процедурата: към съобщението

  Прогнозна стойност: 3 030 000,00 лв. без ДДС

  1.  Обособена позиция №1 „Мрежови устройства за балансиране на мрежовия трафик“ с максимална прогнозна стойност 450 000 лв. без ДДС
  2. Обособена позиция №2  „Мрежово и сървърно оборудване“ с максимална прогнозна стойност 1 170 000 лв. без ДДС
  3. Обособена позиция №3 „Модули за надграждане на дисков масив за съхранение на данни и система за изграждане на виртуализация на дисковите масиви“ с максимална прогнозна стойност  1 310 000 лв. без ДДС
  4. Обособена позиция №4 „Софтуерни лицензи за надграждане на съществуващите решения за сървърна виртуализация и за създаване на резервни копия за архивиране“ с максимална прогнозна стойност 100 000 лв. без ДДС 

  00447-2019-0015: към РОП

  Решение: към РОП 

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за приключване ...

 • Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия и Служба по вписванията - Чепеларе

  • Дата на създаване на преписката: 04.11.2019
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 27.11.2019 17:30

  Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия и Служба по вписванията - Чепеларе 

  Публично състезание

  Обособена позиция 1: Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия 

  Обособена позиция 2: Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията - Чепеларе

  00447-2019-0014: към РОП

  Решение: към РОП

  Обявление: към РОП

  Обявление за възложена поръчка: към РОП

  Обявление за изменение: ОП 1 и ОП2 в РОП

  Обявление за приключване на договор: ОП 1 и ОП 2 в РОП