Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Април 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8 Май 2020

Доставка на нерециклирана копирна хартия - А4 и А3
Прогнозно количество:

  1. Копирна хартия А4 – 21 024 броя;
  2. Копирна хартия А3 – 839 броя;
  3. Въз основа на рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г., вътрешен конкурентен избор чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)

Прогнозна стойност: 100 000 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите оферти: 15.05.2020 г., 14:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

Обявление за поправка: към РОП, към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

Покана
pdf файл, 325,8 KB, качено на 22.04.2020

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 213,0 KB, качено на 22.04.2020

pdf document

Проект на договор
doc файл, 118,5 KB, качено на 22.04.2020

doc document

Списък с адреси
doc файл, 261,5 KB, качено на 22.04.2020

doc document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
doc файл, 27,0 KB, качено на 22.04.2020

doc document

Доклад, утвърден на 20.05.2020 г.
pdf файл, 1,1 MB, качено на 21.05.2020

pdf document

Решение №РД-04-10 от 21.05.2020 г.
pdf файл, 669,7 KB, качено на 21.05.2020

pdf document

Договор №93-00-72 от 08.06.2020 г. с "Мултико 92" ООД
pdf файл, 3,3 MB, качено на 08.06.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 08.06.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 677,9 KB, качено на 19.08.2021

pdf document