Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 31 Юли 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28 Авг. 2019

Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година - публично състезание

1. Обособена позиция 1 – Абонаментно обслужване и сервиз на комуникационно оборудване, работни станции и периферия за срок от 1 година;

2. Обособена позиция 2 – Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини.

Прогнозна стойност  179 500 (сто седемдесет и девет хиляди и петстотин лева)  лева без ДДС.

1 Прогнозна стойност за обособена позиция 1 – 167 500 (сто шестдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС;

2 Прогнозна стойност за обособена позиция 2 – 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС;

Ид. №00447-2019-0008: към РОП

Решение: към РОП

Обявление: към РОП

Решение за одобряване на обявление за изменение: срок за подаване на оферти: 05.09.2019 г., 17:30 ч.; отваряне: 10.09.2019 г., 14:00 ч. към РОП

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор по ОП 1: към РОП

Решение за откриване №РД-04-24/06.08.2019 г.
pdf файл, 935,1 KB, качено на 06.08.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 5,1 MB, качено на 06.08.2019

pdf document

Техническа спецификация - ОП 1
docx файл, 119,6 KB, качено на 06.08.2019

docx document

Техническа спецификация - ОП 2
docx файл, 45,7 KB, качено на 06.08.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 44,7 KB, качено на 06.08.2019

docx document

ЕЕДОП
zip файл, 86,0 KB, качено на 06.08.2019

zip document

Документация
doc файл, 397,0 KB, качено на 06.08.2019

doc document

Разяснения
pdf файл, 354,7 KB, качено на 16.08.2019

pdf document

Протокол, утвърден на 20.09.2019 г.
pdf файл, 1,8 MB, качено на 20.09.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,7 MB, качено на 04.11.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 1
pdf файл, 359,9 KB, качено на 30.10.2020

pdf document