Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 24 Април 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение №СПОР-48/30.12.2016 г. с възложител министъра на финансите. Провежда се електронно в Системата за електронно възлагане на поръчки (СЕВОП). 

Видове горива и техните прогнозни количества:

1. Бензин А95 Н             – 10 400 литра

2. Дизелово гориво       – 10 000 литра

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: към АОП

Покана
pdf файл, 569,1 KB, качено на 24.04.2018

pdf document

Техническа спецификация
doc файл, 52,0 KB, качено на 24.04.2018

doc document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,7 KB, качено на 24.04.2018

docx document

Списък автомобили
doc файл, 58,5 KB, качено на 24.04.2018

doc document

Проект на договор
doc файл, 126,5 KB, качено на 24.04.2018

doc document

Техническо предложение
pdf файл, 470,0 KB, качено на 24.04.2018

pdf document

Доклад, утвърден на 18.05.2018 г.
pdf файл, 898,1 KB, качено на 18.05.2018

pdf document

Решение №РД-04-8/18.05.2018 г. за избор на изпълнител
pdf файл, 338,4 KB, качено на 18.05.2018

pdf document

Договор №93-00-63 от 07.06.2018 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 7,7 MB, качено на 11.06.2018

pdf document

Допълнително споразумение към договора
pdf файл, 252,0 KB, качено на 31.01.2019

pdf document

Допълнително споразумение от 28.05.2019 г.
pdf файл, 262,3 KB, качено на 28.05.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 723,9 KB, качено на 12.02.2020

pdf document