Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Авг. 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Авг. 2020

Покана за участие в процедура по чл.82 от ЗОП: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
Поръчка №2181 в СЕВОП.

Прогнозна стойност: 90 000,00 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите оферти: 20.08.2020 г., 10:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

Покана
docx файл, 77,1 KB, качено на 06.08.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 442,2 KB, качено на 06.08.2020

pdf document

Техническо предложение - образец
pdf файл, 128,5 KB, качено на 06.08.2020

pdf document

Ценово предложение - образец
pdf файл, 23,0 KB, качено на 06.08.2020

pdf document

Проект на договор
docx файл, 72,4 KB, качено на 06.08.2020

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 19,7 KB, качено на 06.08.2020

docx document

Доклад, утвърден на 21.08.2020 г.
pdf файл, 2,4 MB, качено на 21.08.2020

pdf document

Договор №93-00-120/11.09.2020 г. с ДЗЗД "ВИП"
pdf файл, 3,4 MB, качено на 23.09.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 464,7 KB, качено на 28.09.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 238,3 KB, качено на 20.01.2022

pdf document