Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Авг. 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Авг. 2020

Покана за участие в процедура по чл.82 от ЗОП: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
Поръчка №2181 в СЕВОП.

Прогнозна стойност: 90 000,00 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите оферти: 20.08.2020 г., 10:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

Покана
docx файл, 77,1 KB, качено на 06.08.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 442,2 KB, качено на 06.08.2020

pdf document

Техническо предложение - образец
pdf файл, 128,5 KB, качено на 06.08.2020

pdf document

Ценово предложение - образец
pdf файл, 23,0 KB, качено на 06.08.2020

pdf document

Проект на договор
docx файл, 72,4 KB, качено на 06.08.2020

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 19,7 KB, качено на 06.08.2020

docx document

Доклад, утвърден на 21.08.2020 г.
pdf файл, 2,4 MB, качено на 21.08.2020

pdf document

Договор №93-00-120/11.09.2020 г. с ДЗЗД "ВИП"
pdf файл, 3,4 MB, качено на 23.09.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 464,7 KB, качено на 28.09.2020

pdf document