Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Май 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19 Май 2019

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията
Информация относно сградите и помещенията - обект на почистване, както и изискванията на възложителя относно дейностите по почистване и други, свързани с изпълнението на поръчката, се съдържат в Техническа спецификация.

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.

Малка състезателна процедура №1282 от 07.05.2019 г. в СЕВОП. 

CPV код: 90911200 г. на Централния орган за покупки

Прогнозна стойност без ДДС: 145 300 лв. без ДДС.

Обявление за възложена поръчка: към РОП в преписка №00210-2017-0009към ОВЕС

Обявление за изменение: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 6,9 MB, качено на 07.05.2019

pdf document

Покана
docx файл, 57,2 KB, качено на 07.05.2019

docx document

Техническа спецификация
xlsx файл, 21,2 KB, качено на 07.05.2019

xlsx document

Ценово предложение
xlsx файл, 22,0 KB, качено на 07.05.2019

xlsx document

Списък на препаратите
docx файл, 33,8 KB, качено на 07.05.2019

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 19,7 KB, качено на 07.05.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 71,6 KB, качено на 07.05.2019

docx document

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
docx файл, 16,1 KB, качено на 21.05.2019

docx document

Доклад, утвърден на 28.05.2019 г.
pdf файл, 1,6 MB, качено на 29.05.2019

pdf document

Договор №93-00-41/14.06.2019 г. с "Комекс РМ" ЕООД
pdf файл, 3,4 MB, качено на 14.06.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 24.06.2019

pdf document

Обявление за изменение
pdf файл, 305,5 KB, качено на 04.08.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 253,3 KB, качено на 24.11.2020

pdf document