Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Юли 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26 Юли 2019

„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”, №1507 в СЕВОП

вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

По Обособена позиция 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове“ от Рамково споразумение №СПОР-5/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

15 000 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите предложения: 08.08.2019 г., 12:00 ч.

Покана №92-01-88/18.07.2019 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 18.07.2019

pdf document

Списък с адреси и телефони
xlsx файл, 22,4 KB, качено на 18.07.2019

xlsx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,8 KB, качено на 18.07.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 62,6 KB, качено на 18.07.2019

docx document

Доклад, утвърден на 26.08.2019
pdf файл, 2,4 MB, качено на 30.08.2019

pdf document