Върни се горе

 • Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 08.11.2022
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 18.11.2022 23:59

  Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

 • Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията - 2022-2023

  • Дата на създаване на преписката: 15.04.2022
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 27.04.2022 23:59

  Вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020 г. по обособена позиция 1 от поръчка на ЦОП „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” със срок 30.06.2022 – 30.06.2023 година; прогнозна стойност - 100 000,00 лв. без ДДС; покана чрез СЕВОП

  РОП №00210-2019-0015

  Отваряне на ценовите предложения: 05.05.2022 г., 11:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=1035408

 • Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията (2021 - 2022 г.)

  • Дата на създаване на преписката: 15.10.2021
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 25.10.2021 23:59

  Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията

  Копирна хартия A4: 31 600 броя пакети;
  Копирна хартия A3: 400 броя пакети

  Прогнозна стойност: 120 000,00 лв. без ДДС

  Срок на действие на договора: до 08.12.2022 г., или до достигане на прогнозната му стойност, което събитие настъпи първо

  По Рамково споразумение №СПОР-9/08.06.2020 г., изм. с Допълнително споразумение №1 от 26.02.2021 г. на Централния орган за покупки

  Отваряне на ценовите оферти: 05.11.2021 г., 11:00 ч.

 • 2021 г: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията (2021-2022 г.) №2429

  • Дата на създаване на преписката: 26.02.2021
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 08.03.2021 23:59

  Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията (2021-2022 г.) №2429 в СЕВОП. Вътрешен конкурентен избор по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“ въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. с предмет „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ на ЦОП.

  Прогнозна стойност: 66 400,00 лв. без ДДС

  Срок: до 31.12.2022 г., или до достигане на максималната му стойност, което събитие настъпи първо.

  Краен срок за подаване на оферти: 08.03.2021 г., 23:59 ч.

  Отваряне на оферти: 10.03.2021 г., 14:00 ч.

  Отваряне на ценовите оферти: 15.03.2021 г., 10:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

 • Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията - 2020-2021 г.

  • Дата на създаване на преписката: 06.08.2020
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 16.08.2020 23:59

  Покана за участие в процедура по чл.82 от ЗОП: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
  Поръчка №2181 в СЕВОП.

  Прогнозна стойност: 90 000,00 лв. без ДДС

  Отваряне на ценовите оферти: 20.08.2020 г., 10:00 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

  Обявление за приключване на договор: към РОП

 • Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията - 2020 - 2022 г.

  • Дата на създаване на преписката: 29.07.2020

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020 г. с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“

  Включва приемане (вземане от адреса на Възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на пощенски пратки, от и на адресите на Агенция по вписванията, посочени в Списък с адресите за приемане на пощенските пратки на Агенция по вписванията.

  Прогнозна стойност: 230 730,00 лв. без ДДС

  Срок на действие на договора: до 24 месеца от сключването на Рамковото споразумение

  Отваряне на ценовите оферти: 12.08.2020 г., 9:30 ч.

  Обоявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

 • Сервиз и профилактика на пожарогасители - събиране на оферти за директно възлагане - 2020 г.

  • Дата на създаване на преписката: 21.07.2020

  Събиране на оферти за директно възлагане на поръчка: „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията и техническо обслужване на пожарни кранове в сградата на Централно управление“ с прогнозна стойност до 12 000 /дванадесет  хиляди/ лева без ДДС или 14 400 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС за срок от две години.

  Срок за оферти:  до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

 • Доставка и монтаж на офис-столове за нуждите на Агенция по вписванията - 2020 г.

  • Дата на създаване на преписката: 07.07.2020
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 15.07.2020 23:59

  Вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. на Централния орган за покупки.

  Прогнозна стойност: 12 500,00 лв. без ДДС.

  Отваряне на оферти: 17.07.2020 г., 11:00 ч.

  Поръчка №2116 в СЕВОП.

  Отваряне на ценовите оферти: 22.07.2020 г., 10:30 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за приключване на договор: към РОП

   

   

 • Събиране на оферти за директно възлагане: Поддръжка на системите за пожароизвестяване - Ботевград, Несебър, Враца, Смолян, Плевен, Ловеч, Стара Загора, Асеновград - 2020 г.

  • Дата на създаване на преписката: 01.07.2020

  Директно възлагане на поръчка: „Абонаментна и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване в помещения, ползвани от РД в ГД „Регистри“ на АВ – Ботевград, Несебър, Враца, Смолян, Плевен, Ловеч, Стара Загора, Асеновград“ с прогнозна стойност до 16 600 /шестнадесет хиляди и шестстотин / лева без ДДС или 19 920 /деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет/ лева с ДДС за срок от две години.

  Срок: до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

 • Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията - 2020 г., №2066

  • Дата на създаване на преписката: 22.06.2020
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 29.06.2020 23:59

  Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията - вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение на ЦОП №СПОР-6/02.06.2020 г. 

  Прогнозна стойност: 10 000,00 лв.

  № 2066 в СЕВОП

  Отваряне на ценовите оферти: 07.07.2020 г., 10:30 ч.

  Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

  Обявление за изпълнен договор: към РОП