Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 30 Юни 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30 Юни 2017

Пазарни консултации във връзка с провеждане на поръчка с предмет: Усъвършенстване и надграждане на информационната система на Търговския регистър, във връзка с измененията на Търговсикя закон (изм. и доп. ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) и Закона за особените залози (изм. и доп. ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.)"