Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 5 Юни 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17 Юни 2019

Процедура: събиране на оферти с обява

Доставка, монтаж и инсталация на 4 броя клиентски терминала за управление за управление на чакащи клиенти, които да са оборудвани с уред за издаване на билети, екрани на всяко гише и информационни дисплеи за клиенти, разположени на 4 места в салоните за клиенти в гр. София.

Събиране на оферти с обява

Обява - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 5,6 MB, качено на 05.06.2019

pdf document

Обява
pdf файл, 494,2 KB, качено на 05.06.2019

pdf document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1,2,7 ЗОП
docx файл, 23,2 KB, качено на 05.06.2019

docx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-6 ЗОП
docx файл, 26,4 KB, качено на 05.06.2019

docx document

Декларация ЗПКОНПИ
doc файл, 32,5 KB, качено на 05.06.2019

doc document

Декларация чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
docx файл, 23,9 KB, качено на 05.06.2019

docx document

Техническо предложение
docx файл, 25,6 KB, качено на 05.06.2019

docx document

Ценово предложение
docx файл, 23,4 KB, качено на 05.06.2019

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 351,5 KB, качено на 05.06.2019

pdf document

Проект на договор
doc файл, 111,0 KB, качено на 05.06.2019

doc document

Разяснения
pdf файл, 611,4 KB, качено на 12.06.2019

pdf document

Протокол, утвърден на 28.06.2019
pdf файл, 1,5 MB, качено на 01.07.2019

pdf document

Договор №93-00-81/21.08.2019 г. с "Темпус-2000" ООД
pdf файл, 4,7 MB, качено на 21.08.2019

pdf document