Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-374/09.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно е заличен повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ РУБЛЕВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 177209519.

Сподели