Върни се горе

Със Заповед № РД-01-492/15.05.2024 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно е заличен повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

- ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КУДАСОВА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ с код по БУЛСТАТ 176674951

Сподели