Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-101/02.03.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Извършено е заличаване в регистър БУЛСТАТ на повторно вписване на следния субект:

ДЗЗД „НАДИН-БУЛ СТРОЙ“, код по БУЛСТАТ 177137404.

Сподели