Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-29/25.01.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, е анулирана регистрацията на повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО““, код по БУЛСТАТ 177120547.

Сподели