Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-275/11.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Заличен е повторно вписан в регистър Булстат, Служба по регистрация – Бургас следен субект:

СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. БУРГАС Ж.К. МЕДЕН РУДНИК БЛ. 165“, код по БУЛСТАТ 177013164.

Сподели