Върни се горе

Съгласно Заповед РД-01-202/22.07.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

  1. Заличен е повторно вписан в регистър БУЛСТАТ  следния субект:

"РАДОНОВА И СЪДРУЖНИЦИ" – АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ, ЕИК 177045653

Сподели