Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-113/14.03.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Извършено е заличаване в регистър БУЛСТАТ на повторно вписване на следния субект:

ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016“, код по БУЛСТАТ 177137169.

Сподели