Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-200/22.05.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  е анулирана регистрацията на повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

Чуждестранно юридическо лице, притежаващо имущество в страната „ДУМА.ОГ“ с код по БУЛСТАТ 177153942.

 

Сподели