Върни се горе

Съгласно Заповед РД-01-318/08.11.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Заличен е повторно вписан в регистър БУЛСТАТ следния субект:

ЍОЛАНТА НИКОЛОВА ДРАГНЕВА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 177089500.

Сподели