Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-147/04.04.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Извършено е заличаване в регистър БУЛСТАТ на повторно вписване на следния субект:

Сдружение на собствениците „РОСЕН, ГР. ПЛЕВЕН, Ж.К. ДРУЖБА, БЛ. 115“, код по БУЛСТАТ 177133306.

 

Сподели