Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-211/12.04.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно са заличени повторно вписаните в регистър БУЛСТАТ субекти:

 

-  ПИТЪР ТОМАС БАРНЕТ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ с код по БУЛСТАТ 176054891,

-  МАИРИ БАРНЕТ - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ с код по БУЛСТАТ 176054877.

 

 

Сподели