Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-682/22.11.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно са заличени повторно вписаните в регистър БУЛСТАТ субекти:

 

- МАНАСТИР „СВ.АРХ. МИХАИЛ“ - ГР.ТРЪН с код по БУЛСТАТ 176260286,

- МАНАСТИР „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ с код по БУЛСТАТ 176648520.

Сподели