Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-465/01.08.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно е заличен повторно вписаният в регистър БУЛСТАТ субект:

- КЛЕЪР О СЪЛИВАН – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ с код по БУЛСТАТ 175717262.

Сподели