Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-356/14.07.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, служебно е заличен повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

Манастир „Св. Йоан Рилски“ с код по БУЛСТАТ 177175718

Сподели