Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-4694/12.10.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно е заличен повторно вписаният в регистър БУЛСТАТ субект:

 

- ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ВАРНАВСКИЙ с код по БУЛСТАТ 180802547.

Сподели