Върни се горе

В изпълнение на изискване на оперативна програма „Добро управление“ се проведе заключителна пресконференция по проект № BG05SFOP001-1.002-0004 с наименование  „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. На 30.12.2021 г. екипът по проекта представи изпълнените дейности и  проведените пресконференции, отразени в повече от 4 публикации на електронни медии.

През 2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на дейностите по надграждане са предсрочно реализирани през януари 2021 г. Целият проект е на стойност 1 500 000 лв. и е финансиран по процедура BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели