Върни се горе

 

Във връзка със зачестилите писма, постъпили по пощата в Агенция по вписванията от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), с които се представят годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети на ЮЛНЦ, следва да се има предвид следното:

Вписвания, обявявания и заличавания в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се извършват с подаване на заявление по образец от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ или въз основа на акт на съда или друг държавен орган, а не на основание постъпили писма, искания или молби.

В случай, че ЮЛНЦ не е пререгистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ същото следва първо да се пререгистрира, за да се открие електронно дело. След извършване на пререгистрацията на ЮЛНЦ по реда на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел ЮЛНЦ заявителят следва да подаде заявление по образец Г2 за обявяване на годишният доклад за дейността и финансовият отчет на ЮЛНЦ, заедно с документите, удостоверяващи приемането на финансовия отчет от компетентен орган.

На основание чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел годишният доклад за дейността и финансовият отчет на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

След 01.01.2019 г. приложение намира разпоредбата на § 55 от ПЗР на Закона за счетоводството (Обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) . Съгласно цитираната разпоредба до изтичането на срока за пререгистрация чрез вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), годишните финансови отчети и докладите за дейността по Закона за счетоводството се публикуват, както следва:

1. В срок до 30 юни на текущата година годишните финансови отчети и докладите за дейността за предходната година - в икономическо издание или в интернет, когато за лицето не са настъпили условията по т. 2 - 4; лицето трябва да осигури свободен безплатен достъп до публикуваните му отчети и доклади и при поискване да посочи мястото, където са публикувани;

2. Лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г., публикуват в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017 и 2018 г.;

3. Лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017, 2018 и 2019 г.;

4. Лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

 

 

 

Сподели