Върни се горе

В резултат на усилията на ръководството на Агенция по вписванията, от 2 януари 2018 г. всички сделки, входирани в Служба по вписванията – гр. София, се вписват в рамките на деня.

Актовете по всички сделки в срок до 3 дни /съгл. чл. 9, ал. 2 и ал. 3/ са готови за получаване и на разположение на нотариусите.

За издаване на удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси:

1. За издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.;

2. За издаване в срок до 3 работни дни - 30 лв.

Сподели