Върни се горе

 

На 28 юни 2024 г. успешно са внедрени нови функционалности в Информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чрез които се разширява обемът на информацията, обменяна от българския търговски регистър с регистрите на държавите членки на ЕС чрез системата за взаимно свързване на регистрите (BRIS).   

Осигурява се обмен на данни в случаите на презгранична регистрация на клон. Въз основа на уведомление от BRIS по партидата на дружество, регистрирало клон в друга държава членка, ще се отразява информация за клона и за неговото закриване, а при промени в дружеството майка те ще бъдат отразявани по партидата на клона му.

Новите функционалности са в изпълнение на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право и Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ. бр. 35 от 19 април 2024 г.).

Сподели