Върни се горе

 

На 16.07.2024 г. влиза в сила разпоредбата на чл. 63а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Лицата по чл. 4 ЗМИП, както и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 ЗМИП трябва да уведомяват Агенцията по вписванията, когато при изпълнение на задълженията си установят несъответствие между събраните от тях данни за действителните собственици на дадено лице, което е лице по чл. 61, ал. 1 ЗМИП или по чл. 62, ал. 1 ЗМИП, и вписаните в съответния регистър (търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ) данни за действителните собственици на същото.

От 16.07.2024 г. задължените субекти по чл. 4 ЗМИП и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 ЗМИП могат да подават уведомления за несъответствие по чл. 63а, ал. 1 ЗМИП:

  • По електронен път - на електронен адрес [email protected];
  • На хартиен носите - във всяка служба по регистрацията на територията на страната линк (към службите).

На основание чл. 63а, ал. 1 ЗМИП уведомяването трябва да се извършва в срок до 14 дни от установяването на несъответствието. Към уведомлението се прилагат в оригинал или заверен от лицата по чл. 4 или органите и администрациите по чл. 63, ал. 11, препис, или нотариално заверен препис всички налични документи, относими към установеното несъответствие.

При въпроси или необходимост от допълнителна информация можете да отправите запитване към нас на електронен адрес: [email protected]

Сподели