Върни се горе

Във връзка с подаване на заявление по образец Г3 за обновяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството (ЗСч.) в срок до 31 март на следващата година за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, следва да се има предвид, че със Заповед №ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите е утвърден образец на деклрация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Образецът на деклрация е обнародван в Държавен вестник бр.2 от 7 януари 2020 г. (стр. 150) и е публикуван на страницата на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (www.brra.bg) в раздел "Документи", "Бланки" (http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)

Сподели