Върни се горе

На 30 юни 2016 г. приключи кампанията по подаване на годишните финансови отчети за всички търговци по смисъла на Търговския закон /съгл. чл. 38 от Закона за счетоводството, обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./

От данните може да се проследи нарастване на броя подадени годишни финансови отчети през 2016 г. в сравнение с предходните две години:

  • От 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. включително са подадени 382 498 заявления за годишни финансови отчети;
  • От 1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. включително техният брой е 347 972:
    • Гише – 32%
    • Интернет – 68%

От 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г. включително подадените годишни финансови отчети са 322 487:

  • Гише – 34%
  • Интернет – 66%

Информационната система на Търговския регистър работи без прекъсвания и проблеми в системата, за което говори съотношението на подадените за 2016 г. заявления по интернет – 73,31% спрямо подадените на гише – 26,69%.

Струпвания на граждани пред офисите на Агенция по вписванията нямаше, с изключение на последните няколко дни от изтичане на законовият срок за подаване на годишни финансови отчети – 30 юни, в гр. София.

И занапред усилията и дейноста на ръководството и всички служители на Агенцията ще бъдат насочени към коректното, любезно и професионално отношение и обслужване на потребителите на регистрите, админстрирани от Агенция по вписванията.

Сподели