Върни се горе

След надграждането на Регистър БУЛСТАТ, справка за връзката „стар-нов код“ може да се извършва на страницата на регистър БУЛСТАТ - http://www.bulstat.bg, раздел „Справки“, Справка стар-нов код. В поле „Код по БУЛСТАТ“ се въвежда 10-значния код по БУЛСТАТ, съвпадащ с ЕГН/ЛНЧ, след което се натиска бутон „Търси“. Като резултат ще се изведе информация за стария код по БУЛСТАТ, актуалния код по БУЛСТАТ и наименованието на субекта.

Абонатите на регистър БУЛСТАТ - НАП, НСИ и др. автоматизирано ще преобразуват досегашните 10-значни кодове на физическите лица в 9-значни, без да се налага гражданите да подават заявления за това.

Сподели